Voglibose CAS 83480-29-9

Voglibose CAS 83480-29-9

83480-29-9,Voglibose,5-(1,3-dihydroxypropan-2-ylamino)-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetrol;VOGLIBOSE;A71100;AO128;Basen;D-epi-Inositol,3,4-dideoxy-4-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]amino]-2-C-(hydroxymethyl)-(9CI);Glustat;N-(1,3-Dihydroxy-2-propyl)valiolamine

Misoprostol CAS 59122-46-2

Misoprostol CAS 59122-46-2

59122-46-2,Misoprostol,MisoprostolAPI;Misogon;Misoprostil;Misoprostol,incellulose;SC2933;Prost-13-en-1-oicacid,11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxo-,methylester,(11a,13E)-(9CI);DL-MISOPROSTOL;(11¦Á£¬13E)-1l£¬16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oicacidmethylester

(+)-Cloprostenolsodium CAS 62561-03-9

(+)-Cloprostenolsodium CAS 62561-03-9

62561-03-9,(+)-Cloprostenolsodium,sodium[1alpha(z),2beta(1e,3r*),3alpha,5alpha]-(+/-)-7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxybut-1-enyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoate;(+)-16-M-CHLOROPHENOXYTETRANORPROSTAGLANDINF2ALPHASODIUMSALT;16-(M-CHLOROPHENOXY)-TETRANOR-PROSTAGLANDIN-F2ALPHA,SODIUMSALT;16-(3-CHLOROPHENOXY)-9,11,15R-TRIHYDROXY-17,18,19,20-TETRANORPROSTA-5Z,13E-DIEN-1-OICACIDSODIUMSALT;(5Z)-REL-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-CHLOROPHENOXY)-3-HYDROXY-1-BUTENYL]-3,5-DIHYDROXYCYCLOPENTYL]-5-HEPTENOICACIDMONOSODIUMSALT;(+)-9ALPHA,11ALPHA,15R-TRIHYDROXY-16-(3-CHLOROPHENOXY)-17,18,19,20-TETRANOR-PROSTA-5Z,13E-DIEN-1-OICACID,SODIUMSALT;CLOPROSTENOLNA;(+)-CLOPROSTENOLSODIUMSALT

ORNOPROSTIL CAS 70667-26-4

ORNOPROSTIL CAS 70667-26-4

70667-26-4,ORNOPROSTIL,ORNOPROSTIL;Alloca;Cyclopentaneheptanoicacid,3-hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonenyl]-e,5-dioxo-,methylester,(1R,2R,3R)-(9CI);ONO1308;OU1308;Prost-13-en-1-oicacid,11,15-dihydroxy-17,20-dimethyl-6,9-dioxo-,methylester,(11a,13E,15S,17S)-;Ronok;Ronoprost

17-PHENYLTRINORPGF2ALPHA-IPR CAS 130209-76-6

17-PHENYLTRINORPGF2ALPHA-IPR CAS 130209-76-6

130209-76-6,17-PHENYLTRINORPGF2ALPHA-IPR,17-phenyl-18,19,20-trinor-prostaglandinf2alpha-1-isopropylester;9ALPHA,11ALPHA,15S-TRIHYDROXY-17-PHENYL-18,19,20-TRINOR-PROSTA-5Z,13E-DIEN-1-OICACID,ISOPROPYLESTER;17-PHENYLTRINORPROSTAGLANDINF2ALPHAISOPROPYLESTER;17-PHENYLTRINORPGF2ALPHA-IPR;7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoicacid1-methylethylester;Bimatoprostisopropylester;17-phenyltrinorProstaglandinF2¦Áisopropylester;17-phenyltrinorPGF2¦Áisopropylester

Ciprostenecalcium CAS 81703-55-1

Ciprostenecalcium CAS 81703-55-1

81703-55-1,Ciprostenecalcium,Calcium(5Z)-5-[(3As,4S,5S,6Ar)-5-Hydroxy-4-[(E,3R)-3-Hydroxyoct-1-Enyl]-6A-Methyl-1,3,3A,4,5,6-Hexahydropentalen-2-Ylidene]Valerate;9-Beta-Methylcarbacyclin;Calcium(Z)-(3As,5R,6R,6Ar)-Hexahydro-5-Hydroxy-6-((E)-(3S)-3-Hydroxy-1-Octenyl)-3A-Methyl-Delta(Sup2)(1H),Delta-Pentalenevalerate(1:2)

Afatinib CAS 850140-72-6

Afatinib CAS 850140-72-6

850140-72-6,Afatinib,Afatinib;(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide;4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)aMino]-6-{[4-(N,N-diMethylaMino)-1-oxo-2-buten-1-yl]aMino}-7-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)-quinazoline;2-ButenaMide,N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)aMino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(diMethylaMino)-,(2E)-;(S,E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)-4-(dime;AfatinibAPI;Afatinib(BIBW2992MA2);Afatinib(with1int.)