Tolnaftate CAS 2398-96-1

Tolnaftate CAS 2398-96-1

2398-96-1,Tolnaftate,2-naphthyln-methyl-n-(3-tolyl)thionocarbamate;METHYL3-TOLYLTHIOCARBAMICACIDO-NAPHTHALEN-2-YLESTER;METHYL-[3-METHYLPHENYL]-CARBAMOTHIOICACIDO-2-NAPHTHYLESTER;TOLNAFRATE;TOLNAFTATE;Aftate;Carbamothioicacid,methyl(3-methylphenyl)-,O-2-naphthalenylester;Carbanilicacid,m,N-dimethylthio-,O-2-naphthylester