Rosuvastatin CAS 287714-41-4

Rosuvastatin CAS 287714-41-4

287714-41-4,Rosuvastatin,ROSUVASTATIN-D3 SODIUM SALT;7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methyl-methylsulfonyl-amino)-pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoic acid;Rosuvastatin;Rosuvastatin Acid;(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-(N-MethylMethanesulfonaMido)-6-(propan-2-yl)pyriMidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid;(3R,5S,E)-7-(4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid

Tipiracil CAS 183204-72-0

Tipiracil CAS 183204-72-0

183204-72-0,Tipiracil,Tipiracil;Tipiracil (hydrochloride);2,4(1H,3H)-PyriMidinedione,5-chloro-6-[(2-iMino-1-pyrrolidinyl)Methyl] hydrochloride;5-Chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride;Tipiracil HCl

Rosuvastatin CAS 287714-41-4

Rosuvastatin CAS 287714-41-4

287714-41-4,Rosuvastatin,ROSUVASTATIN-D3 SODIUM SALT;7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methyl-methylsulfonyl-amino)-pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoic acid;Rosuvastatin;Rosuvastatin Acid;(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-(N-MethylMethanesulfonaMido)-6-(propan-2-yl)pyriMidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid;(3R,5S,E)-7-(4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid

Tipiracil CAS 183204-72-0

Tipiracil CAS 183204-72-0

183204-72-0,Tipiracil,Tipiracil;Tipiracil (hydrochloride);2,4(1H,3H)-PyriMidinedione,5-chloro-6-[(2-iMino-1-pyrrolidinyl)Methyl] hydrochloride;5-Chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride;Tipiracil HCl