Bilastine CAS 202189-78-4

Bilastine CAS 202189-78-4

202189-78-4,Bilastine,BENZENEACETIC ACID, 4-(2-(4-(1-(2-ETHOXYETHYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1-PIPERIDINYL)ETHYL-ALPHA, ALPHA-DIMETHYL-;2-[4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)benzoimidazol-2-yl]-1-piperidyl]ethyl]phenyl]-2-methyl-propanoic acid;4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid;Bilastine;4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benziMidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-Alpha,Alpha-diMethylbenzeneacetic Acid;Benzeneacetic acid,4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)-1H-benziMidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-a,a-diMethyl-;Bilasten

Bilastine CAS 202189-78-4

Bilastine CAS 202189-78-4

202189-78-4,Bilastine,BENZENEACETIC ACID, 4-(2-(4-(1-(2-ETHOXYETHYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1-PIPERIDINYL)ETHYL-ALPHA, ALPHA-DIMETHYL-;2-[4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)benzoimidazol-2-yl]-1-piperidyl]ethyl]phenyl]-2-methyl-propanoic acid;4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid;Bilastine;4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benziMidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-Alpha,Alpha-diMethylbenzeneacetic Acid;Benzeneacetic acid,4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)-1H-benziMidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-a,a-diMethyl-;Bilasten