Atorvastatincalcium CAS 134523-03-8

Atorvastatincalcium CAS 134523-03-8

134523-03-8,Atorvastatincalcium,LIPITOR;ATORVASTATINCALCIUMSALT;ATORVASTATINCALCIUM;ATORVASTATINCA;[r-(r*,r*)]-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylaminocarbonyl)-1h-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptanoicacidcalciumsalt;1h-pyrrole-1-heptanoicacid,beta,delta-dihydroxy-2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methy;calciumsalt(2:1),(r-(r*,r*))-lethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl);ci-981