Apremilast (CC-10004) CAS 608141-41-9

Apremilast (CC-10004) CAS 608141-41-9

608141-41-9,Apremilast (CC-10004),ApreMilast;(S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione;(S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide;ApreMilast,CC-10004;AcetaMide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-Methoxyphenyl)-2-(Methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-;Appleton West;(S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide Apremilast (CC-10004;(S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)

Apremilast (CC-10004) CAS 608141-41-9

Apremilast (CC-10004) CAS 608141-41-9

608141-41-9,Apremilast (CC-10004),ApreMilast;(S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione;(S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide;ApreMilast,CC-10004;AcetaMide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-Methoxyphenyl)-2-(Methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-;Appleton West;(S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide Apremilast (CC-10004;(S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)