Canagliflozin CAS 842133-18-0

Canagliflozin CAS 842133-18-0

842133-18-0,Canagliflozin,(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol;Canagliflozin;JNJ 24831754ZAE;JNJ 28431754;JNJ 28431754AAA;TA 7284;Canaglifozion;D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]Methyl]-4-Methylphenyl]-, (1S)-