tert-Butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate CAS 289042-12-2

tert-Butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate CAS 289042-12-2

289042-12-2,tert-Butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate,6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid 1,1-dimethylethyl ester