Rivaroxaban CAS 366789-02-8

Rivaroxaban CAS 366789-02-8

366789-02-8,Rivaroxaban,(S)-Rivaroxaban;(S)-5-Chloro-N-((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)-oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carbox;RIVAROXABANSTAGE-IV[5-CHLORO-N-({5S)-2-OXO-3-[4-(3-OXO-4-MORPHOLINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOLIDIN-5-YL}-METHYL)-2(ASPERINV;RivaroxabanIsomer;5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide;BAY59-7939;Rivaroxaban;5-Chloro-N-(((5S)-2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl)-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide