Rivaroxaban CAS 366789-02-8

Rivaroxaban CAS 366789-02-8

366789-02-8,Rivaroxaban,(S)-Rivaroxaban;(S)-5-Chloro-N-((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)-oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carbox;RIVAROXABANSTAGE-IV[5-CHLORO-N-({5S)-2-OXO-3-[4-(3-OXO-4-MORPHOLINYL)PHENYL]-1,3-OXAZOLIDIN-5-YL}-METHYL)-2(ASPERINV;RivaroxabanIsomer;5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide;BAY59-7939;Rivaroxaban;5-Chloro-N-(((5S)-2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl)-1,3-oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide

4-[4-(N-(3-chloro-(2R)-2-hydroxy-1-p ropyl)amino)phenyl]morpholin-3-one 2-[(2R)-2-hydroxy-3-{[4-(3-oxomorph olin-4-yl)phenyl]amino}propyl]-1H-is oindole-1,3(2H)-dione 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpho linyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione CAS 1252018-10-2

4-[4-(N-(3-chloro-(2R)-2-hydroxy-1-p ropyl)amino)phenyl]morpholin-3-one 2-[(2R)-2-hydroxy-3-{[4-(3-oxomorph olin-4-yl)phenyl]amino}propyl]-1H-is oindole-1,3(2H)-dione 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpho linyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione CAS 1252018-10-2

1252018-10-2,4-[4-(N-(3-chloro-(2R)-2-hydroxy-1-p ropyl)amino)phenyl]morpholin-3-one 2-[(2R)-2-hydroxy-3-{[4-(3-oxomorph olin-4-yl)phenyl]amino}propyl]-1H-is oindole-1,3(2H)-dione 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpho linyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione,Rivaroxaban